Uit elkaar? Hoe regelen we de omgang met de kinderen?

Omgangsregeling
Omgangsregeling

Wat is een omgangsregeling bij scheiden?

Ga je scheiden van je partner en hebben jullie samen kinderen? Dan houden de kinderen recht op een omgangsregeling met beide ouders. Dit geldt ook voor de ouders richting het kind.

Een omgangsregeling of een zorgregeling is de afspraak die ouders maken over de verdeling van zorgtaken voor minderjarige kinderen na een scheiding. 

Als het gaat om afspraken tussen ouders, waarbij slechts een van hen het gezag heeft wordt er juridisch gesproken over een omgangsregeling. Wanneer het gaat om afspraken tussen ouders die samen het gezag hebben, wordt er gesproken over een zorgregeling.

Altijd op de hoogte

Informatieplicht voor ouders

Ouders moeten op de hoogte zijn van de situatie waarin hun kinderen verkeren. Daarom moeten ouders elkaar onderling informeren.

Deze informatieplicht geldt ook wanneer het gezag bij één ouder ligt. Deze ouder heeft de plicht om informatie te verschaffen aan de ouder die geen gezag heeft. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de gezondheid en de ontwikkeling van het kind.

De informatie die derden kunnen verstrekken over het kind moet ook beschikbaar zijn voor de ouder die geen gezag heeft. Denk  bijvoorbeeld aan informatie vanuit de school van het kind. De school is verplicht om deze informatie te verstrekken.

kussens kantoor irma thoenes
Regel het voor jou én je kinderen

Omgangsregeling vaststellen

Bij een scheiding is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor ouders die:

In het ouderschapsplan staan afspraken over:

Naast deze verplichte onderwerpen is het mogelijk om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld afspraken over het contact met familieleden of het vieren van de verjaardagen van de kinderen.

De meest gekozen vorm van een omgangsregeling is het co ouderschap. Bij een co- ouderschap worden de zorgtaken voor de kinderen zoveel mogelijk gelijkwaardig verdeeld. 

Co-ouderschap betekent niet in alle gevallen dat het kind bij beide ouders evenveel tijd doorbrengt.

Dit is mede afhankelijk van de thuissituaties. Over het algemeen wordt er gesproken over een co-ouderschap wanneer het kind wekelijks ongeveer evenveel dagen bij de vader als de moeder verblijft.

Verdelen van zorgtaken

Co ouderschap

Advocaat bij uw scheiding

Mediator omgangsregeling

Gaan jullie scheiden? Maar brengt het opstellen van het ouderschapsplan veel emoties met zich mee? Een scheiding is een ontwrichtende gebeurtenis in een mensenleven. Komen jullie hier samen niet uit, dan kunnen jullie ervoor kiezen om een scheidingsmediator in te schakelen.

Een scheidingsmediator begeleidt u in het proces en is getraind in het onder controle krijgen van de emoties. Tijdens het mediationtraject ontvangt u alle relevante juridische informatie. U wordt begeleid bij het vinden van een passende oplossing voor uw situatie.

Thoenes Advocaat en Familierecht is gespecialiseerd in personen- en familierecht en als mediator getraind in het begeleiden van het scheidingsproces.

Het is een snelle en minder kostbare methode om tot een goed ouderschapsplan te komen.

Verzorgen van de kinderen

Alimentatie en omgangsregeling

Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding betalen tot de kinderen 18 jaar zijn. Daarnaast moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen, totdat de kinderen 21 jaar zijn.

Na een scheiding blijven beide ouders verplicht om een financiële bijdrage te leveren in de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. Dit wordt kinderalimentatie genoemd.

In een ouderschapsplan, het document waarin ouders afspraken vastleggen over de invulling van hun toekomstige ouderschap, moeten tevens de financiële afspraken zoals de kosten van de kinderen en het beheer van geld bestemd voor de kinderen worden opgenomen.

Het vaststellen van de kosten van de kinderen en het eigen aandeel van de ouders in deze kosten wordt door rechtbanken gedaan. Aan de hand van normen die zijn vastgelegd in het rapport Alimentatienormen. In het mediationtraject wordt alimentatie meestal ook aan de hand van dit rapport vastgesteld.

Dit rapport is een richtlijn. Deze richtlijn gaat ervan uit dat de hoofdverblijfplaats van het kind bij de ouder is waar het kind staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Deze ouder is gerechtigd tot kinderalimentatie. 

In de berekening wordt er rekening mee gehouden dat de andere ouder door zijn omgang met de kinderen ook bijdraagt in de kosten. Dit is de zogenaamde zorgkorting die in de berekening in mindering wordt gebracht op de uiteindelijke kinderalimentatie.

Wel of niet?

Kinderen betrekken bij omgangsregeling?

Voor kinderen is de duidelijkheid over waar zij komen te wonen en wanneer ze bij hun ouders zijn erg belangrijk. Het geeft ze houvast. Het is ook fijn als zij hun mening kunnen geven. Er overkomt ze al zoveel. En door ze te betrekken, geef je ze ook het gevoel dat er naar hun geluisterd wordt.

Het betekent niet dat het ook moet gaan zoals zij het willen. De ouders kunnen rekening houden met de mening van hun kind, maar zij bekijken zelf of het past bij wat zij kunnen regelen.

Bijgestaan door uw eigen advocaat

Welke omgangsregelingen zijn er?

pennen van thoenes familierecht

Er is geen standaard norm voor omgang in de wet opgenomen. Dit werd niet wenselijk en haalbaar gevonden. Omgang omvat niet alleen bezoek contacten, maar daar vallen ook telefonische en schriftelijke contacten onder.

Een omgangsregeling wordt bepaald door de individuele factoren en vooral de wensen en mogelijkheden van ouders en kinderen. De omgangsregeling houdt in dat er wordt vastgelegd wanneer en met welke frequentie het kind bij zijn vader en zijn moeder verblijft. 

Ook heeft een omgangsregeling betrekking op vragen waar het kind verblijft tijdens de schoolvakanties, studiedagen en feestdagen. Maar ook het vervoer van het kind van de ene naar de andere ouder.

Voorbeelden van omgangsregelingen

01

De kinderen verblijven een weekend om de veertien dagen bij de andere ouder. Vaak zijn de kinderen dan ook gedurende de helft van de schoolvakanties bij deze ouder en worden de feestdagen bij helften verdeeld. De omgangsregeling wordt met regelmaat uitgebreid met een doordeweekse dag waarbij de kinderen bij de niet-inwonende ouder verblijven.

02

De kinderen verblijven in aanvulling op de bovenstaande regeling meer door de weekse dagen bij de andere ouder. Dat kan met of zonder overnachting zijn.

03

De kinderen verblijven om de week bij de ene en vervolgens de andere ouder.

Wat zegt de wet?

Omgang een recht en een plicht?

Een kind heeft recht op omgang met de ouder(s) en de personen met wie het kind in een nauwe persoonlijke betrekking staat. Met een ouder wordt bedoeld degene die van rechtswege of door erkenning of na een gerechtelijke vaststelling het juridisch ouderschap heeft.

Ook is het voor anderen dan de juridische ouders mogelijk een omgangsregeling met het kind te laten vaststellen door de rechter. Het gaat dan steeds om gevallen waarin die ander in een nauwe persoonlijke betrekking staat met het kind.

Er is niet alleen een recht op omgang, maar ook een plicht tot omgang met het kind. Deze wettelijke plicht is in werking getreden op 1 maart 2009. 

Hiermee wordt ook tot uitdrukking gebracht dat afspraken tussen ouders over omgang en een door de rechter vastgestelde omgangsregeling moeten worden nagekomen door beide ouders, derhalve ook door de niet met gezag belaste ouder.

Veelgestelde vragen over omgangsregeling

Voor ouders die samen het gezag hebben, geldt dat er gesproken wordt over een zorgregeling. Voor ouders waarbij slechts een van hen het gezag heeft, geldt dat er gesproken wordt over een omgangsregeling.

Een informele rechtsingang betekent dat kinderen de mogelijkheden hebben om rechtstreeks contact te zoeken met de rechter, via brief of e-mail, met een verzoek.

In omgangs-, informatie- en consultatieprocedures zijn minderjarigen geen procespartij. Met andere woorden: er wordt over hen geprocedeerd; niet door hen. Soms zijn kinderen het niet eens met een beslissing van de rechtbank of wensen zij iets anders dan hun ouders voor ogen hebben.

Om de minderjarigen toch een eigen toegang tot de rechter te bieden, biedt de wet de zogenaamde informele rechtsingang in artikel 251a lid 4 en in artikel 377g van het Burgerlijk Wetboek. Minderjarigen hebben op grond daarvan de mogelijkheid om de rechter op een informele manier te benaderen, bijvoorbeeld door een brief te schrijven naar de rechter.

Het eenzijdig beëindigen van een omgangsregeling door een ouder is in principe niet toegestaan. De omgangsregeling of de zorgregeling kan alleen worden gewijzigd wanneer beide ouders hierover gezamenlijk hebben overlegd. Eerst op het moment waarop beide ouders met een gewijzigde omgangsregeling of zorgregeling instemmen kan de regeling gewijzigd worden. Er moet overeenstemming zijn over de verdeling van de zorgtaken en de ingangsdatum van de nieuwe afspraken.

Lukt het niet om hier overeenstemming over te bereiken, dan is het mogelijk om met de tussenkomst van een advocaat een verzoekschrift tot wijziging of beëindiging van de omgangsregeling in te dienen bij de Rechtbank.

Een overeengekomen omgangsregeling of een door de rechter vastgestelde omgangsregeling kan worden gewijzigd wanneer de omstandigheden na het opstellen zijn gewijzigd. Hierdoor voldoet de eerder opgestelde omgangsregeling niet meer.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Omgangsregeling opstellen voor jullie kinderen?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op