Algemene voorwaarden
Thoenes Familierecht

Algemene voorwaarden

1. Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation  is een eenmanszaak naar Nederlands recht. De eenmanszaak en de bij haar aangesloten advocaat voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de eenmanszaak  en van al diegene die voor haar werkzaam zijn en zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation. De artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW zijn niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve degene die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation en de door of namens Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

5. Het staat Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door overige personeelsleden in loondienst van Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

6. Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.

7. Iedere aansprakelijkheid van Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation en degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het in rekening gebrachte honorarium.

8. Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 7, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Ieder aansprakelijkheid van Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

9. De door Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium; tenzij anders overeengekomen. Het honorarium is gebaseerd op een vast uurtarief, doch deze kan (afhankelijk van het financiële belang, de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid), variabel zijn. Jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, zullen de door Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation gehanteerde tarieven worden gewijzigd en een inflatiecorrectie ondergaan. Het honorarium wordt verhoogd met een kantooropslag van 6%, welke opslag is bepaald op een percentage van het honorarium; dit ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending van reguliere of aangetekende post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) en omzetbelasting alsmede eventuele reiskosten en de kosten van derden (verschotten). Door Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation kan te allen tijde een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

10. De werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Betaling van declaraties van Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling achterwege blijft dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder nadere in gebreke stelling. Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn aanspraak op een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van de maand wordt aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag, en tenminste € 500,00– komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

11. Bij niet betaling van de werkzaamheden (alsmede de gevraagde voorschotten) door de opdrachtgever is Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.

12. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, is alleen de bevoegde rechter in Nederland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

13. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle en zijn opgenomen op de website van Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation: www.thoenesfamilierecht.nl 

Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op