Wet hervorming kindregelingen

Vanaf 1 januari 2015 is er op financieel gebied het een en ander veranderd voor gescheiden ouders. De Wet hervorming kindregelingen is in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervallen. Door deze nieuwe wet is  het kindgebonden budget verhoogd. Daarnaast is de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’ ingevoerd, een geheel nieuwe bepaling.

Kinderalimentatie

Toen de wet hervorming kindregelingen (WHK) werd aangekondigd, verzochten de scheidingsadvocaten van de vFAS de Expertgroep Alimentatienormen om duidelijkheid te geven hoe deze wet toe te passen bij de vaststelling van kinderalimentatie. De Expertgroep Alimentatienormen bestaat uit familierechters die zich bezig houden met alimentatiezaken. Zij hebben als doel het leveren van een bijdrage aan de voorspelbaarheid en rechtszekerheid van de rechtspraak in alimentatiezaken. De aanbevelingen die zij geven staan in het Rapport Alimentatienormen dat met enige regelmaat wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en regelgeving. De aanbevelingen zijn overigens geen wet en rechters en partijen kunnen in individuele zaken daarvan afwijken. Ook met betrekking tot de vraag hoe om te gaan met een verhoging van het kindgebonden budget heeft deze werkgroep duidelijkheid verschaft.

De Expertgroep Alimentatienormen leidt af uit de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van deze wet dat een verhoging van het kindgebonden budget met een alleenstaande ouderkop leidt tot een verlaging van resterende behoefte van het kind. Bij de parlementaire behandeling zijn, volgens de Expertgroep, de consequenties van de WHK door de wetgever onder ogen gezien en aanvaard. Vanwege de gevolgen voor enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder(s), ziet de Expertgroep aanleiding om de aanbeveling op dit punt aan te passen aan deze uitleg van de wetgever. In het nieuwe rapport dat medio december 2014 verschijnt zal de Expertgroep de navolgende aanbeveling opnemen:
 
“Met ingang van 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal € 3.050,00 (voor 2015). Deze verhoging wordt ‘de alleenstaande ouderkop’ genoemd. De expertgroep beveelt aan om dit totale kindgebonden budget in mindering te doen strekken op het gevonden tabelbedrag. Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder.”

Kindgebonden budget

Dit heeft dus tot gevolg dat in vele gevallen betaling van kinderalimentatie niet meer aan de orde is. Niet omdat een ouder deze kinderalimentatie niet kan betalen (bijvoorbeeld wegens een gebrek aan draagkracht), maar vanwege het feit dat de behoefte volledig wordt ingevuld door het te ontvangen kindgebonden budget. Dit is een ingrijpende ontwikkeling die financiële gevolgen heeft voor vele gescheiden ouders met kinderen. De verzorgende ouder ontvangt namelijk in voorkomende situaties geen of een lager bedrag aan kinderalimentatie. Weliswaar staat daar de alleenstaande ouderkop tegenover, tegelijkertijd valt voor de verzorgende ouder de alleenstaande ouderkorting weg. Hierdoor valt het netto besteedbaar inkomen van deze ouder lager uit.

Gewijzigde regelgeving

Is deze aanbeveling alleen van toepassing bij nieuwe gevallen? De Expertgroep stelt in dit verband dat ‘het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging vanregelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.’ Dit heeft dus tot gevolg dat niet alleen bij nieuwe gevallen rekening zal worden gehouden met deze gewijzigde regelgeving, maar dat in situaties waarin al eerder kinderalimentatie werd vastgesteld, onderzocht kan worden of de bijdrage nog steeds juist is.

Laat u goed informeren over de gevolgen van deze wetgeving in uw situatie.

kussens kantoor irma thoenes
Heeft u vragen?

Relevante blogs

Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op