Pilot Rechtbank Overijssel '‘Betrekken kinderen bij ouderschapsplan’

26-03-2018

Rechtbank Overijssel start pilot ‘Betrekken kinderen bij ouderschapsplan’
Onderzoek door 2 universiteiten

“De kinderen zijn op passende wijze betrokken", deze zin volstaat niet meer in ouderschapsplannen na 1 mei 2018. Vanaf die datum start bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle een pilot. Kern van de pilot is het ‘bruggesprek’ en het onderzoek door 2 universiteiten. Op 26 maart is er een informatiebijeenkomst in de rechtbanklocatie Zwolle voor advocaten, mediators, andere ketenpartners en rechtbankmedewerkers.

Bruggesprek
Bij het indienen van het ouderschapsplan hebben ouders volgens de wet de plicht om te laten zien op welke manier zij hun kinderen betrokken hebben bij het opstellen van het ouderschapsplan en het regelen van de zorgtaken. Ouders moeten dus met hun kinderen een gesprek voeren over het ouderschapsplan en op de reacties van hun kinderen letten.


Rechter verplicht informeren
Tijdens de pilot vragen de familierechters aan de advocaten en de ouders in echtscheidingsprocedures naar het gevoerde bruggesprek. Als ouders geen ouderschapsplan hebben en geen bruggesprek hebben gevoerd, moeten zij de rechter informeren over hoe de kinderen reageren op de lopende zorgregeling.


Formulieren en ondersteuning
Ouders informeren de rechter door één van de formulieren via hun advocaat naar de rechtbank op te sturen. Om ouders te helpen bij het bruggesprek zijn er tips en suggesties. Deze behandelen 8 thema’s om per leeftijdsgroep ondersteuning te bieden bij onderwerpen zoals de omgang, vakanties en verjaardagen.


Onderzoek door universiteiten
Als onderdeel van de pilot zullen de Vrije Universiteit en de Universiteit Tilburg onderzoek verrichten naar de effecten van het bruggesprek en de informatieverstrekking over de kinderen. De pilot duurt 1 jaar en is bedoeld voor alle echtscheidingsverzoeken die vallen onder de zittingsplaats Zwolle van de rechtbank Overijssel.


Werkgroep
De pilot is een initiatief van de werkgroep Kind en Scheiden, bestaande uit Arlette van den Berg (orthopedagoog/mediator), Tineke van den Berg (GZ-psycholoog kind & jeugd), Muriël Bosgra (Raad voor de Kinderbescherming), Meinou van der Burg (familierecht advocaat), Rob Kuijpers (mediator), Ismeta Reiz (Raad voor de Kinderbescherming), Irma Thoenes-van der Veen (familierechtadvocaat) en Hein Schröder (familie- en jeugdrechter).


Meer informatie
Meer informatie vindt u via de pagina
Bruggesprek op de website www.rechtspraak.nl  Advocaten of andere ketenpartners die vragen over de pilot hebben kunnen telefonisch contact opnemen met de griffie of mailen naar Bruggesprek.rb-ove@rechtspraak.nl.

En uiteraard kan er voor vragen ook contact worden opgenomen met kantoor (info@thoenesfamilierecht.nl)

 

Wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen

02-04-2017

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 28 maart 2017 het initiatief voorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen.
Het initiatiefvoorstel betekent een wijziging van het huidige basisstelsel De datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie bepaald en is nog niet bekend.

Uitsluiting voorhuwelijks vermogen, giften en erfrechtelijke verkrijgingen
Door de nieuwe wet wordt het standaard huwelijksgoederenstelsel, inhoudende een (vrijwel) alles omvattende gemeenschap van goederen, op bepaalde punten ingrijpend gewijzigd. Het nieuwe uitgangspunt is een beperkte gemeenschap van goederen.
Alle goederen die de echtgenoten krachtens erfopvolging of gift gedurende het huwelijk verkrijgen, vallen niet in de huwelijks gemeenschap, tenzij de erflater / schenker bepaalt dat de goederen wél in de gemeenschap vallen (een zogenaamde “insluitingsclausule”). Ook goederen die de echtgenoten reeds vóór het huwelijk hadden, vallen niet in de gemeenschap. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor goederen, die de echtgenoten al voor het huwelijk in gezamenlijk eigendom hadden. Hetzelfde geldt voor voorhuwelijkse schulden: deze schulden blijven privé, tenzij de schulden vóór het huwelijk ook al gemeenschappelijk waren.

Administratie
Een punt van kritiek op dit stelsel was, dat het (nog meer) van belang is dat echtgenoten een goede administratie bijhouden. Zo is het van belang dat echtgenoten vastleggen wie welke goederen en schulden reeds voor het huwelijk had. Indien de echtgenoten dit niet vastleggen en bij echtscheiding een discussie ontstaat over de vraag aan wie van hen beiden een goed toebehoort, is in de wet een bewijsvermoeden opgenomen dat het goed tot de huwelijksgemeenschap behoort.

Onderneming
Uit het voorgaande vloeit voort dat indien een van de echtgenoten reeds voor het huwelijk een onderneming bezat, deze onderneming niet in de huwelijksgemeenschap valt. De andere echtgenoot blijft in dat geval echter niet geheel met lege handen staan. De nieuwe wet bepaalt dat indien een onderneming buiten de gemeenschap valt, een redelijke vergoeding aan de huwelijksgemeenschap dient te worden betaald voor de daarin gewerkte uren (“kennis, vaardigheden en arbeid, die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend”, aldus de wet), voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten gunste van de echtgenoten is gekomen. Kortom, de arbeidsinkomsten komen op die manier gedurende het huwelijk wél ten goede aan de gemeenschap.

Schulden
Tot slot is een belangrijke wijziging dat indien een echtgenoot een privéschuld heeft die niet in de huwelijksgemeenschap valt, de schuldeiser zich desalniettemin kan verhalen op de helft van de opbrengst van een goed dat wél tot de huwelijksgemeenschap behoort. De andere helft komt dan toe aan de andere echtgenoot en behoort vanaf dat moment tot diens privévermogen.

Conclusie
De wettelijke gemeenschap van goederen wordt ingrijpend gewijzigd. Deze nieuwe wet zal enkel van toepassing zijn op huwelijken gesloten na de (nog vast te stellen) invoeringsdatum. Partijen kunnen (net als voorheen) van dit stelsel afwijken door het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Hoe vertelt u jonge kinderen dat u gaat scheiden?

31-03-2017

Op de website van de Nederlandse Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) www.verder –online.nl staat waardevolle informatie. De aanwijzingen voor het vertellen aan jonge kinderen dat hun ouders gaan scheiden deel ik graag.

U gaat scheiden en wilt dit aan uw kinderen vertellen. Wanneer is een goed moment? En hoe brengt u deze verdrietige boodschap? We geven enkele aanwijzingen:

 • Wacht met vertellen tot het besluit om te scheiden vaststaat. Breng kinderen bijvoorbeeld een paar weken voordat een van de ouders vertrekt op de hoogte. Wacht zeker niet te lang: iedereen wil voorkomen dat kinderen erachter komen via anderen.
 • Vertel het ze samen. Zo laten ouders hun kinderen zien dat ze als ouders nog wel een eenheid vormen. Dat geeft een veilig gevoel.
 • Vertel het op een rustig moment, het liefst op een plek waar de kinderen zich thuis voelen.
 • Houd rekening met verschillende leeftijden, maar vertel het alle kinderen tegelijk. Zo kunnen ze elkaar steunen.
 • Bespaar kinderen de details over het hoe en waarom en vertel ze dat het een besluit van jullie samen is.
 • Kinderen verwerken emotionele gebeurtenissen in stappen. Geef hen de tijd om dingen te verwerken. Een reactie komt soms pas later. Jonge kinderen nemen vaak in eerste instantie de emoties van hun ouder(s) over.
 • Vergeet niet om naar een reactie te vragen.
 • Check bij jonge kinderen of ze de boodschap begrijpen.
 • Vertel de kinderen in het kort over de gevolgen van de scheiding. Het betekent bijvoorbeeld dat papa en mama niet meer in één huis wonen.
 • Vertel kinderen dat zij niet de oorzaak zijn van de scheiding.
 • Benadruk dat jullie liefde voor hen wel blijvend is.

 

De divorce challenge: advocaat voor kind bij scheiding?

24-11-2016

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onlangs De Divorce Challenge uitgezet. Vanuit de visie dat kinderen recht hebben op een goed ouderschap ook als hun ouders uit elkaar gaan is gevraagd om een goed plan in te dienen om vechtscheidingen te voorkomen.

Er zijn vanaf 6 september tot en met 21 november 506 plannen verzameld. Er gaat nu een expertpanel met deze inzendingen aan de slag. 

Het doel? Vechtscheidingen verminderen. Niemand wil scheiden met ruzie. 

Onderstaand de bijdrage van de Nederlands Orde van Advocaten. Er zijn (uiteraard!) meer goede inzendingen. 

De beoordeling en het vervolg houd ik bij en wordt gedeeld via deze blog. Zie ook: www.divorcechallenge.nl

Vechtscheiding 2 def

Een betere positie voor het kind bij (v)echtscheidingen en de urgentie om samen te werken tussen betrokken hulpverleners en advocaten. Hiervoor pleit de NOvA in een voorstel om het aantal vechtscheidingen te verminderen en het belang van het kind bij een echtscheiding centraal te stellen. In dat kader vindt de NOvA dat een kind recht heeft op een advocaat wanneer ouders gaan scheiden.

Deze aanbevelingen presenteert de NOvA aan het expertpanel van de Divorce Challenge. De Divorce Challenge is een initiatief van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt. Hij diende een motie in om het aantal vechtscheidingen te voorkomen en de nadelige gevolgen ervan voor de kinderen te verminderen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft met dit project uitvoering aan de motie.

Een echtscheidingsstrijd is niet in het belang van het kind. Het is in het belang van alle bij een echtscheiding betrokken personen om tot een duurzame oplossing te komen en de emotionele schade te verminderen. De NOvA voelt zich uitgedaagd om mee te doen aan de Divorce Challenge om te laten zien dat een advocaat bij uitstek een professioneel procesbegeleider kan zijn bij echtscheidingszaken. Oog voor juridische aspecten van een scheiding en het verlenen van de juiste (rechts)zorg kan goed samengaan. De NOvA stelt voor onderzoek te doen naar betere mogelijkheden voor een multidisciplinaire aanpak bij echtscheidingszaken. Met een multidisciplinaire aanpak zal het aantal echtscheidingen en de nadelige gevolgen ervan voor kinderen moeten worden verminderd.

Advocaat voor het kind
De NOvA vindt het van groot belang dat een kind professionele begeleiding krijgt vanaf het moment dat de ouders aangeven te gaan scheiden. Deze begeleiding kan volgens de NOvA worden gegeven door een advocaat. Deze advocaat spreekt met het kind en luistert naar zijn of haar belangen, overeenkomstig het hoorrecht uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de advocaat vertolkt de stem van het kind in een kindplan. Het kindplan wordt aan de rechter voorgelegd; vervolgens beoordeelt de rechter het kindplan tezamen met het convenant.

Multidisciplinaire aanpak
Om het aantal vechtscheidingen terug te dringen moet volgens de NOvA onderzoek worden gedaan naar de factoren die ertoe leiden dat een echtscheiding een vechtscheiding wordt. Daarnaast moet worden ingezet op een multidisciplinaire aanpak en zullen advocaten en andere hulpverleners over de juiste competenties moeten beschikken om een echtscheiding goed te begeleiden. Juist bij vroegtijdige signalen van een vechtscheiding moeten meerdere disciplines - denk aan de (kinder)psycholoog, notaris, jeugdzorg en maatschappelijk werk - met elkaar samenwerken om een vechtscheiding te voorkomen.

De NOvA vindt dat advocaten in het personen- en familierecht (steeds meer) gespecialiseerd zijn en daardoor al beschikken over de juiste kennis en expertise, waarmee zij oog hebben voor de belangen van het kind. Om de advocatuur en andere hulpverleners (alsnog) beter toe te rusten wenst de NOvA graag een leergang te ontwikkelen. Ook is de NOvA voornemens een conferentie te organiseren om de huidige knelpunten in de praktijk te belichten en met andere professionele hulpverleners tot een betere samenwerking te komen.