Indexering alimentatie 2019

07-01-2019

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het percentage waarmee kinderalimentatie en partneralimentatie per 1 januari 2019 wordt verhoogd, vastgesteld op 2%. Dit bericht is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 oktober 2018.

Waarom indexering?
De wettelijke indexering van alimentatie volgt de ontwikkeling van het loonpeil en is bedoeld om de koopkracht van de alimentatiegerechtigde op peil te houden. Let dus op dat u vanaf 1 januari aanstaande het juiste bedrag betaalt of ontvangt.

Berekenen hoogte geïndexeerde alimentatie
De hoogte van de geïndexeerde alimentatie kunt u eenvoudig berekenen met de tool op de site van het LBIO (
https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/).

Hoe wordt een onderhoudsplichtige bekend met het percentage?
De indexering is gebaseerd op de wet en het wordt daarom vanzelfsprekend gevonden dat iedereen weet dat alimentatie ieder jaar door indexering verandert. Het is dus geen voorwaarde dat de alimentatiegerechtigde vraagt om aanpassing van de alimentatie met de wettelijke indexering. Het verhogen met de wettelijke indexering is een verplichting. Tenzij er is afgesproken in bijvoorbeeld een convenant of door de rechtbank in een beschikking is bepaald dat de jaarlijkse wettelijke indexering niet van toepassing is.

Wat te doen als er niet betaald wordt?
U kunt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen als uw ex-partner weigert om de wettelijke verhoging te betalen. Deze overheidsinstantie houdt zich bezig met de inning van alimentatie. Let wel op: Wanneer u het LBIO niet binnen 6 maanden na het ontstaan van de achterstand inschakelt, kan het niet de volledige achterstand voor u innen. Voor een grotere achterstand kunt u wel een deurwaarder inschakelen, maar is de achterstand ouder dan vijf jaar, dan is het meerdere in principe verjaard, tenzij u kunt aantonen dat u tijdig de alimentatieplichtige heeft aangemaand (dit wordt ‘stuiten’ genoemd).

Dag van de Scheiding

12-09-2018

Meer aandacht voor kinderen tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Vrijdag 14 september a.s. is de jaarlijkse ‘Dag van de Scheiding’. Thoenes Familierecht houdt die dag een open spreekuur voor meer informatie en adviezen over scheiden met kinderen.

Recent onderzoek van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (waarbij Thoenes Familierecht is aangesloten) leverde verrassende resultaten op. Deze zullen in de week van de Dag van de Scheiding bekend worden gemaakt.

Thoenes Familierecht wil daarom dit jaar tijdens de Dag van de Scheiding (vrijdag 14 september) in het bijzonder aandacht besteden aan de positie van het kind in scheiding. Geïnteresseerden kunnen tussen 14.00 uur  en 17.00 uur langskomen voor vrijblijvende informatie tijdens het open spreekuur.
Samen met een gespecialiseerde scheidingsadvocaat/-mediator kunt u bespreken hoe u het beste met kinderen kunt omgaan tijdens het emotionele proces van een scheiding. Ook is het mogelijk om een speciale scheidingscheck te laten doen. Deze check geeft inzicht in de stappen die nodig zijn voor een goede scheiding, zowel voor de ouders als de kinderen. Aan het gesprek en de check zijn tijdens de Dag van de Scheiding geen kosten verbonden.

Advocaat én mediator
Irma Thoenes - van der Veen is gespecialiseerd advocaat en ook scheidingsmediator. Zij is lid van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Zij onderscheidt zich op verschillende gebieden van anderen. Om lid te worden moeten advocaten onder meer een aanvullende specialistische opleiding van drie jaar volgen. Daarnaast is minimaal vijf jaar ervaring en jaarlijkse bijscholing verplicht. vFAS-advocaten beschikken over actuele juridische kennis op het gebied van onder meer ouderschapsplannen, pensioenverevening, alimentatie en huwelijkse voorwaarden.

Dag van de Scheiding
Tijdens de Dag van de Scheiding op vrijdag 14 september is het kantoor tussen 14.00 uur en 17.00 uur open voor het inloopspreekuur.  
Meer weten over de Dag van de Scheiding? Kijk op
www.dagvandescheiding.nl. Betrouwbare achtergrondinformatie, gouden tips en stappenplannen voor scheiden en mediation zijn te vinden op www.verder-online.nl

Landelijk onderzoek: kinderen kijken ontevreden terug op scheiding ouders

12-09-2018

Landelijk onderzoek: kinderen kijken ontevreden terug op scheiding ouders. Meer dan helft kinderen gescheiden ouders niet betrokken bij omgangsregeling.

Uit een recent landelijk onderzoek* onder (inmiddels volwassen) kinderen blijkt dat er tijdens de scheiding van hun ouders veel te weinig naar hen is geluisterd. Zo zegt meer dan de helft (54%) dat er géén rekening is gehouden met hun wensen ij de omgangsregeling.
De rol van het kind bij een scheiding is veelvuldig in het nieuws geweest, met name na het verschijnen van het rapport ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ van het Platform Scheiden zonder Schade onder
leiding van André Rouvoet. In de aanloop naar De dag van de Scheiding 2018 op 14 september a.s.liet de vFAS (de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators)
een landelijk onderzoek uitvoeren onder de inmiddels volwassen kinderen van gescheiden ouders.

Er wordt helemaal niet of onvoldoende naar kinderen geluisterd
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de nu volwassen kinderen ontevreden tot zeer
ontevreden terugkijkt op de scheiding van hun ouders. Ook blijkt dat 50% van de kinderen tijdens de scheiding helemaal niet over deze voor hen ingrijpende gebeurtenis heeft kunnen praten..
Dianne Kroezen, voorzitter van de vFAS, vindt de uitkomsten zorgelijk, maar is niet verbaasd. ‘Het
huidige rechtssysteem loopt nog steeds niet in de pas met de maatschappelijke behoefte. Sinds 2009
is het bij een scheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen, waar de kinderen ook
daadwerkelijk bij moeten worden betrokken. In Nederland worden kinderen doorgaans pas vanaf
twaalf jaar door de rechter uitgenodigd voor het zogenaamde kindgesprek. In de praktijk blijkt echter
dat veel kinderen de rechter helemaal niet spreken, of alleen een brief schrijven. Vaak wordt ook niet
gecontroleerd of kinderen daadwerkelijk zijn betrokken bij het ouderschapsplan.


Kinderen pleiten voor professionele begeleiding van ouders
Bijna de helft van de respondenten geeft aan ook op latere leeftijd nog last te hebben van de
scheiding. Ze pleiten voor meer inspraak én professionele begeleiding van zowel ouders als kinderen
tijdens de scheiding. vFAS-voorzitter Dianne Kroezen: ‘Dat zijn terechte aanbevelingen. Ouders zitten
vaak in hun eigen emotionele proces. Het is maar de vraag of ze tijdens de scheiding voldoende
aandacht kunnen hebben voor het kind. Daarom pleiten wij ervoor om kinderen te laten praten met
een (eigen) vertrouwenspersoon. Vooral als het gaat om de te maken afspraken rondom de
omgangsregeling. Zo’n vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld een kinderpsycholoog of een
gespecialiseerde scheidingsmediator zijn.’


Kinderen hebben het recht hun mening te geven
De vFAS pleit al jaren voor meer aandacht voor het belang van het kind in een scheiding. Om die
reden is het praten met kinderen tijdens en na een scheiding een belangrijk onderdeel van de voor
vFAS-leden verplicht gestelde driejarige specialisatieopleiding.
Ook in het Internationaal Verdrag voor de rechten van het Kind (IVRK) is vastgelegd dat alle kinderen
het recht hebben om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan. Of kinderen nu jong
zijn of al wat ouder, ze móeten worden gehoord en hun belangen móeten worden meegewogen.
De praktijkervaringen van vFAS-advocaten/mediators zijn vaak anders. Zij zien ook dat scheidende
ouders, tijdens de emotionele achtbaan van een scheiding, nog te vaak de belangen van hun kinderen
uit het oog dreigen te verliezen. Dit kan worden voorkomen door te kiezen voor een goede en speciaal
opgeleide advocaat en scheidingsmediator

(Persbericht van de Vfas: specialisatievereniging familierechtadvocaten en scheidingsmediators)

Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie

18-06-2018

In juni 2015 is er in de tweede kamer een initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie ingediend. De kern was destijds een andere grondslag voor partneralimentatie (tot nu toe de lotsverbondenheid), een eenvoudigere berekeningsmethodiek en een verkorting van de alimentatieduur. Bovendien zou bij huwelijksvoorwaarden partneralimentatie uitgesloten kunnen worden.
Na een lange stilte is in juni 2018 de behandeling van de Wet overgenomen door nieuwe kamerleden.

De voorgestelde regeling
De initiatiefnemers zullen samengevat aan de Tweede Kamer de navolgende regeling voorleggen.
De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, zal worden verkort van maximaal twaalf naar maximaal vijf jaar. Dat is de hoofdregel.

Er zijn twee uitzonderingen:
1) Bij een langdurig huwelijk waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (tot het bereiken van de AOW-leeftijd);
2) Indien er zorg is voor jonge kinderen, blijft de maximale duur twaalf jaar. Op het moment dat het jongste kind twaalf jaar is, eindigt de bijdrage.

Geen nieuwe grondslag of rekenmethode
Van het eerste wetsvoorstel is enkel nog over een verkorting van de duur van de alimentatieverplichting. Helaas zijn de overige (moderniserende!) voorgestelde wijzigingen niet meer terug te vinden in dit wetsvoorstel.

Overgangsrecht
Voor alle huidige onderhoudsplichten (bestaande alimentatieverplichtingen) is er geen goed nieuws. De nieuwe termijnen gelden alleen voor nieuwe gevallen. Als er al een verzoekschrift is ingediend of een bijdrage is vastgesteld, dan blijven de huidige maximale termijnen gelden. Ook voor de alimentatieplichtigen die voor 1 juli 1994 een bijdrage betaalden, brengt deze wetswijziging geen verandering. De oude overgangsbepalingen op grond van de Wet Limitering Alimentatie blijven van toepassing.